1183 Budapest, Móricz Zsigmond utca 5. | Nyitva H-P: 8:00-15:00 | +3620 375 6801 | +361 290 5756 | info@expolygon.hu

Garanciális feltételek, vásárlási és szállítási feltételek

Jótállással kapcsolatos tudnivalók:

Az Expolygon Kft. a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szerint jár el.

Ki a fogyasztó?

Fogyasztón az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személyt kell érteni.
Nem minősül fogyasztónak, ezért a Pénzügyi Békéltető Testület eljárását sem kezdeményezheti az egyéni vállalkozó, egyéni cég, gazdasági társaság, jogi személyek, jogi személyiség nélküli szervezetek, társasházak!

 

Az Expolygon Kft-nél történt vásárlásokra  az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendeletben leírtak vonatkoznak.

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0300151.kor×hift=20210101
 

1. § *  (1) A Polgári Törvénykönyv szerinti fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott, az 1. mellékletben felsorolt új tartós fogyasztási cikkekre (a továbbiakban: fogyasztási cikk) e rendelet szabályai szerint jótállási kötelezettség terjed ki.

(2) A jótállási kötelezettség teljesítése azt a vállalkozást terheli, amelyet a fogyasztóval kötött szerződés a szerződés tárgyát képező szolgáltatás nyújtására kötelez. A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.

(3) Az e rendelet szerinti jótállás érvényességéhez, valamint a jótállásból eredő jogok érvényesítéséhez a vállalkozás az e rendeletben foglaltakon túl további követelményt nem támaszthat a fogyasztóval szemben, kivéve, ha a fogyasztási cikk megfelelő üzembe helyezése más módon nem biztosítható és a követelmény teljesítése nem jelent aránytalan terhet a fogyasztó számára.

(4) Ha a gyártó a fogyasztási cikkre az e rendeletben foglaltaknál kedvezőbb jótállási feltételeket vállal, a jótállás alapján a vállalkozást megillető jogok a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés teljesítésének időpontjában átszállnak a fogyasztóra.

(5) A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelet rendelkezéseitől a fogyasztó hátrányára tér el. Az érvénytelen megállapodás helyébe e rendelet rendelkezései lépnek.

2. § (1) *  A jótállás időtartama:

a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.


E határidők elmulasztása - a (4) bekezdésben foglalt kivétellel - jogvesztéssel jár.

(2) *  A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

(3) *  Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított hat hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.

(4) *  A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

 

KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS.

1. Kellékszavatosság

-          Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

-          Ön az Expolygon Kft.  hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

-          Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

-          Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

-          Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

-          Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

-          Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

-          Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

-          Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

-          Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

-          Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

-          A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket az Expolygon Kft. nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

2. Termékszavatosság

-          Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

-          Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön - választása szerint - az 1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

-          Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

-          Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

-          Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

-          Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

-          A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

 

3. Jótállás

-          Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Hibás teljesítés esetén szerződés a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet alapján az Expolygon Kft. jótállásra köteles.

-          Önt milyen jogok és milyen határidőn belül illetik meg jótállás alapján?
A jótállásból eredő jogokat a fogyasztási cikk tulajdonosa érvényesítheti, feltéve, hogy fogyasztónak minősül.  (Jogok a 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet  alapján.)
A jótállás időtartama:
a) 10 000 forintot elérő, de 100 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén egy év,
b) 100 000 forintot meghaladó, de 250 000 forintot meg nem haladó eladási ár esetén két év,
c) 250 000 forint eladási ár felett három év.

 

-          Mikor mentesül a vállalkozás a jótállási kötelezettsége alól?

A vállalkozás jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont Önt a jótállásból fakadó jogok az 1. és a 2. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor


 

A fogyasztót megillető elállási és felmondási
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor
 

Elállási/Felmondási mintatájékoztató
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor
 

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400045.kor

 

 

Az Expolygonnál több módon is vásárolhat:
 

1., Személyesen üzletünkben. Amennyiben a webshopon leadott megrendelésében személyes átvételt jelöl meg, úgy a raktáron lévő termékeket 2 munkanapig tudjuk biztosítani.

2., E-mail-ben leadott megrendelés útján. (Ezen lehetőség nem minősül webáruházon keresztüli vásárlásnak, így a webshopra vonatkozó vásárlási feltételek nem minden esetben egyeznek. Kérjük ezért, hogy elsősorban az expolygon.hu weboldalon található áruházban adják le megrendelésüket, amennyiben lehetőségük van rá!)

3., Az expolygon.hu oldalon található webáruház felületén.

4., Kivételes esetben, amennyiben a megrendelés csomagküldést igényel, és az ügyfélnek nincs lehetősége a rendelés leadására az 1., 2., és 3., pontban meghatározottak alapján, ha már az adott számlázási adatok szerepelnek az Expolygon KFT. számlázási rendszerében, illetve az adott szállítási adatok szerepelnek az Expolygon KFT. által használt csomagküldési adatbázisában, telefonon is leadhatja megrendelését a megrendelt termékek cikkszámának ismeretében, viszont a telefonon leadott megrendelésekhez képest minden más módon leadott megrendelés elsőbbséget élvez, így azokat csak akkor áll módunkban elkészíteni, ha minden egyéb megrendelés csomagküldésre készen áll, és az üzletben személyesen vásárlók száma legalább eggyel kisebb, mint az üzletben elérhető, a megrendelés elkészítésére képes alkalmazottak száma.

A webshopban történő vásárlás feltételei:

1., A vásárló a megrendelés leadásakor kijelenti, hogy az Expolygon KFT. által meghatározott feltételeket elolvasta, megértette és elfogadja azokat.

2., A vásárló a vásárlástól 14 napon belül indoklás nélkül elállhat. Ez esetben a már a részére elküldött termékeket önköltségen köteles visszajuttatni az Expolygon KFT. székhelyére, hiánytalanul, a részére elküldött számla első, eredeti példányával együtt. Az átvételt követően, amennyiben a csomag megfelelően, hiánytalanul érkezett meg, az Expolygon KFT. átutalással, a vásárló által kijelölt bankszámlaszámra elutalja a részére előzőekben kifizetett összeget.

3., Az Expolygon KFT. bármikor, indoklás nélkül megtagadhatja a kiszolgálást, akár személyes vásárlás, akár leadott megrendelés esetében is.

4., A webshopon szereplő árak tájékoztató jellegűek, így atermék egységára, a megrendelés összesített ára eltérhet a megrendelés alapján kiállított számlán szereplőétől. Amennyiben a számla bruttó végösszege jelentősen (nagyjából 10-20%), vagy legalább bruttó 5000 Ft-al nagyobb, mint a megrendelésben szereplő bruttó végösszeg, úgy a csomag feladását megelőzően kollégáink tájékoztatják a megrendelőt a megrendelés során megadott elérhetőségek valamelyikén. Amennyiben a megrendelő nem reagál a megkeresésekre legkésőbb a megrendelést követő munkanapon, úgy a megrendelés semmisnek tekintjük és azt felfüggesztjük. Amennyiben később kollégáinkat felkeresi, úgy a megrendelés számra hivatkozva kérheti a csomag feladását.

5., Amennyiben egy, vagy több a megrendelésen szereplő tétel nem elérhető raktárról a kért mennyiségben, úgy kollégáink a hiányról a rendelés során megadott elérhetőségeken felkeresi a megrendelőt a megrendelés módosításával, a termékek várható beérkezésével vagy megrendelésével kapcsolatban. Amennyiben a megrendelő megkeresésünkre nem reagál legkésőbb a megrendelést követő munkanapon, úgy

                a., amennyiben a kérdéses termék egyáltalán nem elérhető raktárról a csomag elkészítésekor, de a hiányzó áru(k) értéke nem haladja meg a megrendelés összértékének 20%-át, úgy a csomagot feladjuk hiányosan

                b., amennyiben a kérdéses termék elérhető raktárról, de kisebb mennyiségben, mint ami a megrendelésben szerepel, úgy a csomagot feladjuk az aktuálisan elérhető mennyiségekkel.

                c., amennyiben a megrendelés kívül esik az 5/a. és 5/b. pontokban megfogalmazottakon, úgy a megrendelés semmisnek tekintjük és felfüggesztjük. Amennyiben később kollégáinkat felkeresi, úgy a megrendelés számra hivatkozva kérheti a csomag feladását.

6., Az Expolygon KFT webáruházában lehetősége van személyes átvételt megjelölni a megrendelés átvételi módjaként. Amennyiben a megrendelés bruttó 20 000 Ft-nál nagyobb értékű, úgy megrendelését mihamarabb átvételre előkészítjük, de ezen átvételi móddal leadott megrendelések elkészítésével szemben a csomagküldéses átvételi móddal leadott megrendelések elsőbbséget élveznek! Amennyiben a megrendelés tartalmaz olyan terméket, mely esetében a raktárról elérhető mennyisége túl alacsony, úgy az adott terméket félretesszük, amit 3 munkanapon belül a megrendelőnek vagy megbízottjának át kell vennie. Amennyiben 3 munkanapon belül nem veszik át a kérdéses terméket, úgy az ismét bárki számára elérhetővé válik. Amennyiben olyan terméket szerepel a megrendelésben, mely raktárról nem elérhető, vagy külön beszerzést igényel, úgy kollégáink felkeresik egyeztetés céljából. Amennyiben a megrendelő megkeresésünkre nem reagál legkésőbb a megrendelést követő munkanapon, úgy megrendelését semmisnek tekintjük.

7., Amennyiben utánvétes átvételt jelöl meg a megrendelés leadásakor, úgy a megrendelés ellenértékét készpénzben a futárnak kell megfizetnie a csomag átvételekor.

8., Amennyiben előre utalásos fizetési módot jelöl meg a megrendelés leadásakor, úgy kollégáink elkészítik csomagját, kiállítják a megrendelés számláját, melyet e-maiben scannelt formában pdf formátumban juttatnak el a megrendelő regisztrál e-mail címére. Ezen számla alapján a megrendelő tud intézkedni a pontos összeg elutalásáról az Expolygon KFT.,, a számlán szereplő bankszámlaszámára. A csomagot csak akkor adják fel kollégáink, amennyiben az irodavezető regisztrálta az utalás pontos beérkezését számlázó programunkba. Ez akár 2-3 munkanapot is igénybe vehet.

9., Amennyiben arról külön megállapodás létrejött az Expolygon KFT. és a megrendelő között, úgy az előre utalásos fizetési mód megjelölése esetén a 8. ponttal ellentétben a csomagot az utalás megtörténte előtt kollégáink feladják, az utalásnak a csomagban található számla alapján az átvételt követően, legkésőbb a számlán megjelölt fizetési határidőre kell az ügyfélnek az utalást eszközölnie. Az utalás beérkezéséig az Expolygon KFT. bankszámlájára, a számlán szereplő termékek az Expolygon KFT. tulajdonát képzik.

10., Munkanapokon a 12 óráig beérkezett megrendeléseket, kollégáink igyekeznek az adott munkanapon az Expolygon KFT. által megbízott futárszolgálat részére átadni, mely a következő munkanapon kézbesíti a csomagot. Így a munkanapon 12 óráig megrendelt, raktáron lévő termékek általában már a következő munkanapon kiszállításra kerülhetnek, ám ez sokban függ a megrendelések mennyiségétől, illetve a bolt terheltségétől. Amennyiben a fentiekben részletezett, a csomagfeladást akadályozó tényezőktől mentes csomagot legkésőbb a megrendelést követő munkanapon nem áll módunkban feladni, úgy kollégáink megpróbálják mihamarabb felkeresni a megrendelőt. Amennyiben a megkeresésre a megrendelő nem reagál, a csomagot kollégáink amint tudják, feladják.

11., Amennyiben a csomag, vagy annak tartalma megsérült a szállítás során, és a futár még a helyszínen van, kérjük jegyzőkönyveztessék a futárral a sérülés jellegét, mértékét. Amennyiben a futár már nincs a helyszínen, jelezzék a problémát kollégáinknak.

12., Amennyiben olyan termék van a csomagban, mely nem szerepel sem a megrendelésben, sem a számlán, kérjük jelezzék kollégáinknak!

13., Amennyiben olyan termék van a csomagban, mely szerepel a megrendelésben, de a számlán nem, kérjük jelezzék kollégáinknak!

14., Amennyiben olyan termék szerepel a számlán, amely nem található a kézbesített csomagban, kérjük jelezzék kollégáinknak!

15., Az Expolygon KFT. munkatársai a csomag elkészítésekor a számlát vagy a megrendelt termék(ek) csomagolásában helyezi el, vagy a csomagolásra erősített borítékban, melyen a „Számla” felirat szerepel.

16., Amennyiben a megrendelő a törvényileg szabályozott 14 napon belüli vásárlástól való elállással él, úgy a termék(ek) Expolygon KFT-hez történő visszaszállításának költségei a megrendelőt terhelik.

17., Nem rendeltetés szerű használatból adódó sérülés/meghibásodás esetén az Expolygon KFT terméket nem vesz vissza, annak vételárát semmilyen körülmények között nem téríti meg.

18., A webáruházban feltüntetett képek illusztrációk! A termékek kinézete, színe változhat.

 

19., Vízlágyítók kiszállításának feltételei (manuális vízlágyítók esetében!):

Tekintettel arra, hogy a páratlanul küldött AD (fémfedeles) típusú lágyítók a GLS szállítási feltételei alapján egy oldalon szállítható árunak minősül, és a GLS így a szállítás során keletkezett sérülésekre garanciát nem vállal, az AD típusú lágyítókat GLS-el történő kiszállítás esetén az Expolygon KFT csak és kizárólag párosával küldi azonos űrtartalommal, azaz ez esetben egy adott űrtartalmú lágyító GLS kiszállítással csak párosával rendelhető, így a minimális rendelési mennyisége 2 db, a csapok átmérője különbözhet!

A DVA (műanyagfedeles) típusú lágyítók GLS-el történő kiszállítás esetén is rendelhetőek páratlan mennyiségben.